Artikel

De niet-salariële kosten voor een in Nederland gedetacheerde werknemer

De grondslag voor de hoogte van de socialeverzekeringspremies van werknemers die door een Poolse werkgever in het buitenland gedetacheerd zijn (bv. in Nederland), is het inkomen. Inkomsten uit een arbeidsrelatie zijn allerlei soorten geldbedragen die worden betaald en ook de geldwaarde van voorzieningen in natura of equivalenten daarvan, ongeacht de vraag van wie deze betalingen en voorzieningen afkomstig zijn, in het bijzonder: basislonen, overurenvergoedingen, allerlei soorten toeslagen, beloningen, equivalenten van niet-opgenomen vakantiedagen en alle andere bedragen, evenals geldbedragen die ten behoeve van de werknemer zijn betaald en de waarde van andere voorzieningen waarvoor niet of gedeeltelijk wordt betaald.

De Verordening van de Minister van Arbeid en Sociale Zaken inzake de basisregels voor het vaststellen van de grondslagen voor de hoogte van ouderdoms- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringspremies legt een scala aan inkomsten vast, die vrijgesteld zijn van de plicht hierover socialeverzekeringspremies te betalen. Voor wat betreft de zgn. gedetacheerde werknemers bevat deze twee hoofdvrijstellingen:

- § 2 lid 1 sub 15 - onkostenvergoedingen en andere vergoedingen uit hoofde van een dienstreis van de werknemer - tot een hoogte die is vastgelegd in de voorschriften inzake de hoogte en de regels voor vaststelling van de bedragen waarop een werknemer in dienst is bij een landelijke of regionale budgettaire eenheid uit hoofde van een dienstreis in binnen- of buitenland recht heeft,

- § 2 lid 1 sub 16 - een deel van het salaris van werknemers die in het buitenland bij Poolse werkgevers werkzaam zijn, ter hoogte van het equivalent van de vergoeding waarop uit hoofde van een dienstreis in het buitenland recht wordt genoten, voor elke dag van het verblijf, met als voorbehoud dat het aldus vastgestelde maandinkomen van deze personen, dat als grondslag dient voor de hoogte van de premies, niet lager mag zijn dan het bedrag van het modale loon in de nationale economie.

Zeer in het algemeen kan men zeggen dat de eerste hiervan betrekking heeft op bedragen die voor dienstreizen van werknemers moeten worden betaald, met andere woorden, wanneer een werknemer in opdracht van zijn werkgever buiten de zetel van deze werkgever of zijn vaste werklocatie een kortstondige, concrete klus uitvoert.

De tweede is daarentegen van toepassing in een situatie waarin een gedetacheerde werknemer en zijn werkgever hebben afgesproken, bv. door middel van een appendix bij de arbeidsovereenkomst, dat de plaats waar het dienstverband wordt gerealiseerd, tijdelijk wordt veranderd, bv. in een plaats die in Nederland ligt.

Conform de hierboven aangehaalde § 2 lid 1 sub 16 van voornoemde verordening van de Minister van Arbeid en Sociale Zaken worden er geen socialeverzekeringspremies betaald over het loonbestanddeel van werknemers die bij Poolse werkgevers in het buitenland tewerkgesteld zijn, dat qua hoogte overeenstemt met het equivalent van de vergoeding voor een dienstreis naar het buitenland, voor elke dag verblijf, met als voorbehoud dat het aldus vastgestelde maandinkomen van de werknemer, dat als grondslag dient voor de hoogte van de premies, niet hoger mag zijn dan de prognose voor het gemiddelde maandloon in de nationale economie.

Aldus moeten de premies voor een in Nederland gedetacheerde werknemer worden berekend aan de hand van het brutoloon (inclusief voorzieningen in natura, zoals huisvesting en vervoer naar het werk), verminderd met het bedrag van de onkostenvergoeding voor elke dag verblijf in Nederland (50 euro), mits het inkomens hiermee niet lager wordt dan het gemiddelde loon; in 2013 is dat 3713 PLN.

Wanneer er dus in de arbeidsovereenkomst (of in een wijzigingsakkoord - exportappendix) als werklocatie een plaats in het buitenland staat aangeduid, dan wordt van het totale inkomen het equivalent van de onkostenvergoeding voor verblijfsdagen in het buitenland afgetrokken.

De grondslag voor de hoogte van de premies mag dan niet lager zijn dan de prognose voor het gemiddelde maandloon in de nationale economie voor het betreffende kalenderjaar.

Wanneer na aftrek van de onkostenvergoedingen het resterende inkomen lager is dan het gemiddelde loon, dan moet het bedrijf premies betalen over het bedrag van het gemiddelde loon.

Wat niet mag worden vergeten, is dat bij dit systeem voor het vaststellen van de grondslag voor de hoogte van premies bepaalde inkomenscomponenten voor deze grondslag zonder meer moeten worden meegerekend; dit zijn de kosten voor de huisvesting van werknemers in Nederland (voor zover deze voor rekening van de werkgever komen) en voor de reizen tussen Polen en Nederland (voor zover deze door de werkgever worden bekostigd).

Voorbeeld voor een kostenberekening voor een in Nederland gedetacheerde werknemer:

 

De werknemer heeft in april 2013 een brutoloon verdiend van 2000 euro bruto. Zijn verzekeringspremies moeten als volgt worden berekend:

 

1) Inkomen: 2000 euro

2) Equivalent van de onkostenvergoeding voor 30 dagen verblijf: 30 x 50 euro = 1500

3) Verschil tussen het inkomen en het equivalent van de onkostenvergoeding: 500 euro

4) Voorbeeldkoers van de euro: 4,1 PLN (de koers moet worden gebruikt van de dag voorafgaande aan de dag waarop het loon is uitbetaald)

Grondslag voor de hoogte van de premies in PLN = 500 euro x 4,1 = 2050 PLN

Dat is een bedrag dat beneden het gemiddelde loon voor 2013 ligt. De premies moeten dus worden berekend aan de hand van het gemiddelde loon van 3713 PLN.

Berekening:

5) Sociale verzekeringen die door de werknemer worden bekostigd:

- 3713 PLN x (9,76% (pensioen) + 1,5 % (arbeidsongeschiktheid) + 2,45% ziekte) = 509,05 PLN

6) Verzekeringen die door de werkgever worden bekostigd:

- 3713 x (9,76% (pensioen) + 4,5% (arbeidsongeschiktheid) + 1,93% (voorbeeld voor ongevallenpremie) = 601,13 PLN

7) Premie voor ziektekostenverzekering:

- 3713 PLN – 509,05 PLN (door de werknemer bekostigde premies) = 3203,95 PLN (grondslag) x 9% = 288,35 PLN (ziektekostenpremie). De premie ter hoogte van 7,75% mag van de belasting worden afgetrokken – 248,31 PLN

8) Arbeidsfonds (2,45%) en Fonds voor Gegarandeerde Werknemersuitkeringen (01,1%) (bekostigd door de werkgever) = 3713 x 2,45% = 90,97 PLN; 3713 x 0,1% = 3,71 PLN

9) Inkomstenbelasting:

- 8200 PLN (2000 EUR x 4,1 PLN) – 509,05 (door de werknemer bekostigde premies) – 1845 PLN (30% onkostenvergoeding voor elke dag verblijf) – 111,25 PLN (inkomstenverwervingskosten) = 5734,70 PLN (grondslag) x 18% (rentevoet) = 1032,24 PLN – 46,33 PLN (belastingvrij bedrag) = 985,92 PLN – 248,31 PLN (bedrag 7,75% ziektekostenpremie) = 738 PLN

 

10) Werknemer netto: 8200 PLN (brutoloon) – 509,05 PLN (socialeverzekeringspremies) – 288,35 PLN (ziektekostenpremie) – 738 (voorbelasting) = 6664,60 PLN

 


 

Beata Pawłowska – Managing Partner bij Brighton&Wood (www.BrightonWood.com).

Beata Pawłowska is tot 2008 werkzaam geweest op de Centrale van het Instituut voor Sociale Verzekeringen (ZUS) in Warschau. Ze is auteur van vele handboeken en publicaties op het gebied van detachering van werknemers en is coauteur van het eerste commentaar op de collisievoorschriften van Verordening 883/2004.

Sinds september 2008 vervult zij bij Brighton&Wood de functie van Hoofd van het Departement voor Advanced Employment Solutions. Samen met haar team ondersteunt ze bedrijven bij controles van het ZUS. Ook geeft ze advies aan bedrijven over de verstrekking van A1-formulieren.

Haar veelzijdige juridische opleiding, aangevuld met haar solide praktijkkennis van sociale verzekeringen, belastingen en arbeidsrecht, maken Beata Pawłowska een uitstekende partner in discussies over alle mogelijke onderwerpen op het gebied van werkgelegenheid en detachering van werknemers in het buitenland. Bij accountantsbedrijf ATPO - Global Employment Solutions houdt mevr. Beata Pawłowska toezicht op de loonboekhouding van geselecteerde cliënten van het kantoor.

Contact met Beata Pawłowska in het Engels en het Pools.

Beata Pawłowska

BPawlowska@brightonwood.com

+ 48 506 477 912

Contact in het Nederlands:

Dr. Joanna Bzdok, Directeur van het Instituut voor Grensoverschrijdende Tewerkstelling

jbzdok@izt.org.pl