Artikel

HOE VINDT U EEN BETROUWBAAR BEDRIJF DAT POOLSE WERKNEMERS IN NEDERLAND DETACHEERT?

Uit onderzoek van het Instituut voor Grensoverschrijdende Tewerkstelling blijkt dat er in Nederland meer dan 1300 Poolse bedrijven opereren, die werknemers detacheren op de Nederlandse arbeidsmarkt. Volgens de gegevens van de instellingen voor sociale voorzieningen zijn er slechts enkele honderden van zulke bedrijven. Dit betekent dat veel bedrijven die werknemers in Nederland detacheren, voor hun werknemers geen A1-formulieren hebben verkregen.

Hoe kunt u dus een betrouwbaar bedrijf vinden? Hoe kunt u zich indekken tegen de aansprakelijkheid voor niet-betaalde sociale premies? Hoe kunt u zich indekken tegen claims van Poolse werknemers? – deze vragen hebben wij voorgelegd aan mevr. dr. Joanna Bzdok, directeur van het Instituut voor Grensoverschrijdende Tewerkstelling.

Dr. Joanna Bzdok: Nederland is een van de populairste markten waar Poolse werknemers worden gedetacheerd. Vanuit het oogpunt van de Nederlandse contractant is het allerbelangrijkste dat de voorschriften van de sociale wetgeving en het arbeidsrecht door de Poolse contractant – het Poolse arbeidsbureau of de Poolse onderaannemer – worden nageleefd.
Van elke contractant moeten aan het begin van de detachering van een werknemer of een groep werknemers in Nederland beslist kopieën van het A1-formulier worden geëist. Dat is het bewijs dat het bedrijf het recht heeft om in Nederland geen sociale premies te betalen.

Komt het voor dat A1-formulieren, wanneer ze eenmaal verstrekt zijn, worden ingetrokken?

Uit controles blijkt helaas dat dit tamelijk vaak gebeurt. Het gevolg hiervan is dat er in Nederland sociale premies betaald moeten worden. Wanneer het Poolse bedrijf dit niet doet, dan komt de Nederlandse inlener bloot te staan aan sancties en juridische consequenties.

Hoe kan men zijn bedrijf dan indekken tegen een dergelijk scenario?

De enige effectieve methode om je daartegen in te dekken is vóórdat je met een uitzendbureau of onderaannemer in zee gaat, een kopie te eisen van het CBE-certificaat [Cross-Border-Employment] 701 – 2013 |Detachering Nederland|.

Wat voor garanties geeft zo’n certificaat?

Het certificaat garandeert dat een bedrijf dat het in zijn bezit heeft, grondig is onderzocht en er elke 6 maanden onafhankelijk wordt gecontroleerd of het aan de detacheringsvoorwaarden voldoet.

Wat is het onderwerp van de certificatieaudits?

De certificatieaudits gaan over de vraag of de activiteit legaal is en de werknemers op de juiste wijze in het buitenland worden gedetacheerd. Wij voeren diepgaande controles uit naar de betaling van sociale premies en belastingen en naar naleving van het arbeidsrecht, inclusief de arbeidstijd, de voorschriften omtrent het minimumloon en de regels voor vakantie.

Voor welke periode wordt het Certificaat verstrekt?

Het Certificaat wordt verstrekt voor één jaar. Wanneer een gecertificeerd bedrijf zich echter na 6 maanden niet opnieuw laat auditen of er uit de audit onregelmatigheden naar voren komen, dan wordt het Certificaat automatisch geannuleerd.

Kunnen we daarmee constateren dat een bedrijf dat geen A1-certificaat heeft of treuzelt met het verstrekken ervan, in Nederland geen betrouwbare dienstverlener is?

Ja! Er bestaat op dit moment geen ander, betrouwbaarder mechanisme om bedrijven te verifiëren die werknemers in Nederland detacheren. Van elke onderaannemer en elk uitzendbureau dat werknemers in Nederland detacheert, moet worden geëist dat zij een geldig CBE-certificaat [Cross-Border-Employment] 701 – 2013 |Detachering Nederland| kunnen tonen.

Hoe kan men checken of een CBE-certificaat [Cross-Border-Employment] 701 – 2013 |Detachering Nederland|dat wordt getoond, geldig is?

Op de site www.detachering.pl staat een formulier waarmee kan worden gecontroleerd of een Poolse contractant te vertrouwen is: www.detachering.pl/verification

Is het mogelijk een bedrijf te verifiëren dat momenteel werknemers in Nederland gedetacheerd heeft en niet over een CBE-certificaat [Cross-Border-Employment] 701 – 2013 |Detachering Nederland| beschikt?

Daar zijn twee manieren voor: de firma kan zich zelf aan de certificatieprocedure onderwerpen (deze duurt 1 tot 4 weken) en de resultaten van de audit of het verstrekte Certificaat aan de Nederlandse contractant laten zien. De andere mogelijkheid is de onderaannemer of het uitzendbureau te dwingen toestemming te geven voor een audit en hiertoe zelf de opdracht te geven. Voor alle vragen over audits kan men in het Frans, Engels, Duits, Nederlands of Pools terecht op het volgende adres: audit@detachement.pl.

Bedankt voor dit gesprek!