IPP

Over de organisatie

 

De Poolse Werkgeverskamer is een verband van werkgevers die handelen op grond van de wet van 23 mei 1991 inzake werkgeversorganisaties.

De Poolse Werkgeverskamer staat ingeschreven bij het Landelijk Rechtbankregister in het Register van verenigingen, andere maatschappelijke en beroepsorganisaties, stichtingen en openbare instellingen voor gezondheidszorg onder nummer 0000176568. De Poolse Werkgeverskamer heeft het belastingidentificatie­nummer 5252283359 en het Europese belastingidentificatienummer PL 5252283359.

Ontstaansgeschiedenis en beschrijving van de activiteit van de Poolse Werkgeverskamer

De Poolse Werkgeverskamer is in de zomer van 2003 ontstaan op initiatief van bedrijven die in Duitsland werknemers gedetacheerd hadden. Na de Poolse toetreding tot de Europese Unie in mei 2004 heeft de Poolse Werkgeverskamer haar activiteiten uitgebreid naar andere landen van de Europese Unie en ook naar landen buiten de Unie.

De Poolse Werkgeverskamer (WWW.ipp.org.pl) brengt Poolse ondernemers-exporteurs bijeen die diensten verlenen in de Europese Unie. Onder hen zijn vele uitzendbureaus die aan buitenlandse contractanten Poolse uitzendkrachten uitlenen. De Poolse Werkgeverskamer observeert de dienstenmarkt in de EU en ondersteunt bedrijven die grensoverschrijdende diensten verlenen, onder meer door hen informatie te verschaffen. Tot het ledenbestand van de Poolse Werkgeverskamer behoort ook een groeiend aantal buitenlandse uitzendbureaus en buitenlandse industriebedrijven.

De Poolse Werkgeverskamer is sinds 2006 onafgebroken de grootste Poolse organisatie die bedrijven op het gebied van grensoverschrijdende tewerkstelling van werknemers verenigt. In 2012 hebben meer dan 1500 bedrijven met in het buitenland gedetacheerde werknemers van de diensten en ondersteuning van de Poolse Werkgeverskamer gebruikgemaakt.

De Poolse Werkgeverskamer is een apolitieke organisatie, die zowel in binnen- en buitenland als bij de instellingen van de Europese Unie gebruikmaakt van de steun van parlementariërs van verschillende politieke richtingen en ook van lobbyisten.

Sinds 2010 is bij de Poolse Werkgeverskamer het Permanente Arbitragegerecht (www.ipp.org.pl/saipp) actief, dat geschillen tussen bedrijven behandelt. Dit is een alternatief voor lange en kostbare processen bij de algemene rechtbanken.

Het door de Poolse Werkgeverskamer in het leven geroepen Instituut voor Grensoverschrijdende Tewerkstelling (www.izt.org.pl) is een wetenschappelijke instelling die interdisciplinair onderzoek doet naar de juridische, fiscale, verzekeringstechnische en maatschappelijke problemen rondom de grensoverschrijdende tewerkstelling van werknemers. Het Instituut speelt een voortrekkersrol en het onderzoek dat het doet is op vele terreinen het enige in het land. Het Instituut maakt expertises ten behoeve van gerechtelijke procedures in binnen- en buitenland in opdracht van rechtbanken, partijen en gevolmachtigden bij gerechtelijke geschillen.

De zetel van de Poolse Werkgeverskamer is Warschau. 

 

Equipe de direction de l'IPP (Chambre des Employeurs Polonais)

Dr Joanna Bzdok - Algemeen Directeur van de Poolse Werkgeverskamer, JBzdok@ipp.org.pl. Dr. Joanna Bzdok is verantwoordelijk voor het functioneren van het kantoor van het bestuur van de Poolse Werkgeverskamer en voor de landelijke activiteit van de Poolse Werkgeverskamer. Dr. Joanna Bzdok is directeur van het Instituut voor Grensoverschrijdende Tewerkstelling.

Contact in English, German, Polish

Beata Pawłowska - Directeur van het Bureau Interveniënten van de Poolse Werkgeverskamer. Beata Pawłowska coördineert de samenwerking met de instanties op het gebied van uitwisseling van informatie over de geldende regels ten aanzien van de detachering van werknemers.

Contact in English, Polish

Tomasz Major - Voorzitter van de Poolse Werkgeverskamer, TMajor@ipp.org.pl. Tomasz Major is verantwoordelijk voor het beleid van de Poolse Werkgeverskamer ten opzichte van de Poolse en buitenlandse overheden, vertegenwoordigt de Poolse Werkgeverskamer in strategische contacten met binnen- en buitenlandse partners.

Contact in English, German, French, Polish